Normál kép: 1900bb_Page_385_a.jpg   Méret: 679x964 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Kaposi Molnár Viktor. (1826-1882.)

Ismertető szöveg: Molnár Viktor Brassómegyében Krizbán született 1826-ban. Ungmegyéből, nemesi családból származott atyja szintén evangélikus pap volt. Középiskolai tanulmányait a brassói szász evang. gimnáziumban végezte ; 1846-ban a lipcsei egyetemre ment, a hol két évet töltött. Bár tanulmányai végeztével Lipcse egyik iskolájánál tanári állással kínálták meg, 1848-ban haza jött és a brassói magyar ev. egyházközségnél tanítói állást vállalt. Négy év múlva Zajzon-ban találjuk mint papot; öt évvel később ismét Brassóban van a magyar evang. egyháznál, de már mint pap, mely minőségében a szász gimnáziumon a magyar nyelvet, mint kötelező tantárgyat, szép eredménynyel tanította, míg végül 1860-ban a hosszúfalu-oltszegi evang. egyház papi állását foglalja el azzal a nemes elhatározással, hogy itt érvényre juttassa azt a törekvést, mely a csángó magyarok egyházi életének függetlenítését, önállósítását, a népnevelésnek és oktatásügynek magyar nemzeti irányba való terelését, az elhanyagolt társadalmi és közgazdasági közérdekeknek javítását tűzte ki czélúl. És innen kezdve Molnár Viktor élete szakadatlan lánczolata a közügyek érdekeiben kifejtett munkának. Minden erejét és tehetségét a nép szellemi és anyagi jóllétének emelésére kivánta fordítani, még pedig nemcsak saját egyházközségében, hanem a vidékebeli csángók egész összeségénél. Nagy részben neki köszönhető, - bár ezt már nem érhette meg, - hogy a csángók részére a barczasági magyar evangélikus esperesség létre jött s ezzel a .csángók a szászok hosszú idei nyomása alól megszabadultak; buzgón fáradozott azon, hogy a csángók elemi iskolái magyar tanítókat és magyar taneszközöket kapjanak, majd pedig, hogy ez iskolák községiekké tétessenek; nagy része volt a "Brassó-vidéki Népnevelési Egyesület" létesítésében, a csángó községekben a kölcsön-magtárak fölállításában, önképzésre szolgáló ifjúsági egyesületek szervezésében. De egyik legbecsesebb gyümölcse lelkes fáradozásainak a népnevelési egyesület által teremtett hosszúfalusi állami felső nép- és polgári iskola, melynek új épületét közelebb a buzgó férfi egyetlen, hasonló nevű fia, Molnár Viktor vallás- és közoktatásügyi miniszteri tanácsos, mint a brassói magyar esperesség felügyelője jelenlétében és részvételével avatták föl, leleplezvén egyúttal az új intézet termében a kezdeményező Molnár Viktor arczképét is, ki 1882-ben, 56 éves korában fejezte be áldásos életét. A derék férfiú emlékezetére, a mostani ünnepély alkalmából egy igen díszes kiállítású könyv is jelent meg Józna Mihály kir. tanfelügyelő tollából "Emlékezés Kaposi Molnár Viktor ág. hitv. evang. magyar lelkészre" czím alatt, mely az ünnepelt munkás életét és érdemeit vonzó módon ismerteti, méltatja.(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. november 18.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page