Normál kép: 1900bb_Page_123_a.jpg   Méret: 765x990 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Svend Holst Jensen, a Petőfi-Társaság norvég kültagja.

Ismertető szöveg: Protestáns pap, de a mint ugyanaz a hit más formában él fönn Norvégia puritán, zord talaján, Holst Jensen sem olyan, mint a mi papjaink. Hajlamait, kedélyét, impressióit nem búzakalászos szántókon, tarka réteken kapta, hanem viharos tengeren, az elemekkel küzködő hajósok között. Nem langyos esőért imádkozik, mely egy év áldását hozza meg, hanem akkor buzdít kitartásra, mikor az egész életről van szó. Ilyen hivatás életerős, kemény embert nevel, a ki szembe áll a viharral s nem a keserű pohár elmúlásáért imádkozik, hanem erőért, hogy azt bátran kiüríthesse.
Középmagasságú, tagbaszakadt, izmos termetű ember Holst Jensen. Borotvált ajkával, kerek szakállával éjszakvidéki tengerészhez, hasonlít; s huzamosabban kell itt fönn élni, míg az ember megszokja, hogy ilyen alakban is Isten szolgáját lássa. Keskeny ajka, éles szempillantása szigorú, kritikus kifejezést ad arczának. Mélyen néz az emberek lelkébe s mindig meglátja és metsző gúnynyal föl is tárja gyöngeségeinket.
Inkább író, mint költő; inkább a kritika bonczoló kése való kezébe, mint a költő tolla. Most a magyar irodalommal, Petőfivel és a távolabb külföldön kevéssé ismert Madách-csal foglalkozik. Remélhetjük, hogy érdekes és értékes tanúlmányokkal fogja terjeszteni nagy íróink hírnevét.
Svend Holst Jensen 1846 deczember 7-ikén született Drammenban. Ugyanott végezte iskoláit s aztán Krisztiániában tanúlt theologiát. 1873-ban mint tengerész-misszionárius előbb Leithben, avagy Londonban nyert alkalmazást s ezen évek alatt beutazta egész Európát, meg a szentföldet. 1879-ben Finnlandban és Oroszországban járt, a következő évben nyugati Európát utazta be; 1881-ben Egyiptomban, Palesztinában, Syriában s déli Európában találjuk. Ez útazásai alatt temérdek tapasztalatot, nyelvismeretet szerzett; érintkezett Ibsennel, Ole Richterrel, a későbbi norvég miniszterrel, s mint jó pap, megfürdött a Jordánban és egy éjszakát töltött a Tábor hegyén. Minderről érdekes útleírásokat közölt norvég lapokban.
1881-ben haza tért Norvégiába s előbb Höjvaegben, majd Grimstadban volt pap. De ez évek alatt sem hagyott föl utazásaival. Előbb Islandot, majd Rügen szigetét járta be, mindkét helyről gazdag útleírásokat küldve hazájába.
Az utóbbi időben visszavonúlt papi hivatalától s egészen az irodalomnak él. Már évekkel előbb jelentek meg költeményei, többnyire vallásos tartalmúak; az utóbbi időben pedig az orosz és magyar irodalom nagyjaival foglalkozik.
Rövid idő alatt annyira megtanulta nyelvünket, hogy szótár segélyével bármit lefordít s Petőfinek néhány versén kívül, egy hosszabb tanúlmányt közölt a "For Kirke og Kultur" czímű folyóiratban, melyben érdekesen beszéli el életét s az "Urdi" czímű lapban egy eszthetikai értekezést az "Apostol"-ról, életrajzi adatokkal vegyítve.
Most mélyebbre ható tanulmányokat készül írni a magyar irodalomról s mi örömmel üdvözöljük a Petőfi-Társaság új tagját, az első norvéget, a ki nyelvünknek és irodalmunknak apostolává szegődött fönn a zord éjszakon. (Krisztiania, Szász Zsombor.) (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. április 15.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page