Normál kép: 1898_Oldal_046_d.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Dreyfus Alfréd.
A Dreyfus-féle pörök főszemélyei.

Ismertető szöveg: Már több ízben volt alkalmunk híreket és képeket is közölni arról a világra szóló izgalmas ügyről, mely a hazaárulás vádja miatt elitélt ós tiszti rangjától megfosztott Dreyfus személyéhez fűződik s melynek egyik legutóbbi eseménye Esterházy-Walsin gróf vád alá helyezése és egyhangúlag történt fölmentése volt.
Dreyfus három év óta sinlődik fogságban a délamerikai franczia fegyenez-gyarmathoz, Guyanához tartozó Ördög-szigeten. Gazdag családja és hozzátartozói mindent elkövettek s elkövetnek, hogy a szerintök méltatlanul szenvedő volt-kapitányt a terhére rótt hazaárulás vádja alól és szörnyű fogságából kiszabadítsák. Fáradhatatlan törekvéseikkel nem keltettek nagyobb figyelmet mindaddig, míg a franczia szenátus egyik alelnöke, az elszászi származású Scheurer-Kestner föl nem lépett s a fogoly Dreyfus ügyének újabb megvizsgálását nem sürgette. E tekintélyes szenátor sem tudta ugyan Dreyfus szabadon bocsátását és a szörnyű vád alól való fölmentését kieszközölni, de annyit mégis elért, hogy a Dreyfusnak tulajdonított bűn voltaképi tetteséül a homályos származású Esterházy-Walsin gróf őrnagy került gyanúba, a miért ez aztán hadi törvénvszék elé is állíttatott.
Két teljes napon át tartott az egész világon ideges érdeklődéssel kisért tárgyalás, a melyen Luxer tábornok elnökölt s a melynek végeztével az a szokatlan dolog történt, hogy a vád alól egyhangúlag fölmentett Esterházyval úgy az elnök, mint a szavazó hadbirák tüntetőleg kezet szorítottak, ezzel is bizonyitni kivánván, hogy Esterházyt teljesen ártatlan és kifogástalan bajtársuknak tekintik.
A fölmentő itélet azonban a közvéleménynek csak egy részét nyugtatta meg; a másik rész megbotránkozással fölháborodott miatta.
A világ minden nyelvű hirlapjaiban napról­napra tárgyalt sajnálatos ügy napirenden léte alkalmából időszerű, hogy e nagy fontosságú esemény főszereplői közül ezúttal bemutassuk Dreyfust, Scheurer-Kestner szenátort és a hadi törvényszék elnökét, Luxer tábornokot, ki fényes előmenetelű katonai pályáján Páris térparancsnokságáig emelkedett. Esterházy-Walsin arczképét már előbb közöltük. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. január 30.)Alfred Dreyfus (Mulhouse, 1859. október 9. - Párizs, 1935. július 12.) francia katonatiszt, akit a Dreyfus-ügy tett híressé.
Dreyfus egy elzászi zsidó textilgyáros család hét gyermeke közül volt a legfiatalabb. Amikor 1871-ben Elzászt Németországhoz csatolták, a család Franciaországban maradt és megtartotta francia állampolgárságát.
Alfred Dreyfus 1880-ban végzett az École Polytechnique-ben, majd 1880-1882 között a fontainebleau-i akadémiára járt, hogy tüzértiszti képesítést szerezzen. 1885-ben, az akadémia elvégzése után a 32-es lovasságiakhoz helyezték és hadnaggyá léptették elő. 1889-ben a bourges-i pirotechnikai iskola igazgatóhelyettese lett kapitányi rangban. 1891-ben megnősült. 1893-ban próbaszolgálatra a vezérkarhoz osztották be.
1894. október 15-én árulás vádjával letartóztatták. 1895. január 5-én megalázó módon megfosztották katonai rangjától, majd január 15-én az Ördög-szigeten (Cayenne, Francia-Guyana) letöltendő életfogytiglani börtönre ítélték. 1899-ben perét a rennes-i katonai bíróság újratárgyalta, de nem mentette fel, hanem enyhítő körülményekre hivatkozva tíz év börtönre mérsékelte büntetését. 1899. szeptember 19-én kegyelmet kapott Émile Loubet köztársasági elnöktől, és elhagyta a börtönt.
Dreyfus 1903-ban benyújtott újabb perújrafelvételi kérelme alapján a rennes-i bíróság ítéletét a francia Legfelsőbb Bíróság 1906. július 12-én véglegesen semmisnek nyilvánította. Dreyfus visszakapta a rangját, őrnaggyá léptették elő, és a Becsületrend lovagjává avatták. A börtönben töltött idő azonban megviselte az egészségét, így 1907-ben nyugdíjazták. Az első világháború alatt ismét mozgósították, front mögötti szolgálatot teljesített.
Az antiszemita, illetve neonáci csoportok azonban a mai napig megkérdőjelezik ártatlanságát és további bizonyítékokat próbálnak keresni, vagy gyártani, amelyek Dreyfus állítólagos bűnösségét támasztanák alá. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page