Normál kép: 1895_Oldal_401_d.jpg   Méret: 454x614 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Dr. Papp Ferencz.

Ismertető szöveg: Doktorrá avatás királyi kitüntetés mellett.
A budapesti tudomány-egyetemen egy szép régi szokást elevenítettek föl a múlt szombaton, f. október hó 12-én. Királyi kitüntetés mellett, vagy mint hagyományos deák szóval mondani szokták: sub auspiciis Regis avattak doktorrá három olyan végzett fiatal embert, a kik egész közép- és főiskolai pályafutásuk alatt mindig kitünő eredménynyel tanúltak, pályatársaik közt mindig a legkitünőbbek közé tartoztak, s végűl a doktori vizsgálatot is kitünő sikerrel tették le.
Sokáig szünetelt az egyetem ünnepies szokásai közt a királyi kitüntetés melletti doktorrá avatás, s több évtized múlva az okt. 12-iki fölavatás volt az első, mely sub auspiciis Regis történhetett. B. Eötvös Loránd vallás- és közoktatásügyi minisztersége alatt sikerűlt ez ügyben főleg Beöthy Zsolt akkori bölcsészetkari dékán buzgólkodása folytán a tárgyalásokat anynyira vinni, hogy az egyetem ezt a nagy hatású kedvezményt újra megnyerhette és Wlassics jelenlegi vallás- és közoktatásügyi miniszter kormányzása alatt immár gyakorlatba is vehette. A legutolsó ilyen doktorrá avatás 1838 júl. 21-én történt. Gr. Cziráky Jánost avatták föl nagy pompával, midőn a király képében b. Eötvös Ignácz tárnokmester szerepelt. A most történt doktorrá avatás alapjában a régi szokáshoz van szabva. Egyik nagyobb ujítás az volt, hogy itt a vallás- és közoktatásügyi miniszter jelent meg, mint a király képviselője s a királyi gyémántos gyűrűk átadója.
A szokottnál sokkal nagyobb ünnepélyt rendezett ez alkalomból az egyetem. Saját szűk helyiségeiből a magyar tud. akadémia nagy dísztermébe költözött át a fényes szertartás véghez vitelére. Oda sereglettek össze az ünnepély hivatalos szereplői: a király képében közreműködő vallás- és közoktatásügyi miniszter, az egyetem rektora és dékánjai, az egyetemi tanács és a fölavatandók, szám szerint hárman, úgymint a jogtudományi szakból Hegedűs Lóránt és Szladics Károly, a bölcseleti szakból pedig Papp Ferencz.
...Papp Ferencz, a ki N.-Magosiban született s egy evangélikus néptanító fia, minden iskoláját kitüntetéssel végezte, a doktori szigorla­tot "summa cum laude" tette le s a kar egyhangúlag terjesztette föl kitüntetésre. Most Papp Ferencz állt elő s elmondta beszédét "Tacitus és Madách" czimű doktori értekezése alapján. ...
A kitüntetett doktorok nevében Papp Ferencz mondott köszönetet s a rektor zárszava után az ünnepély déli fél 12-kor a király és a miniszter éltetése mellett véget ért. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. október 30.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page