Normál kép: 1895_Oldal_401_b.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Dr. Szladics Károly.

Ismertető szöveg: Doktorrá avatás királyi kitüntetés mellett.
A budapesti tudomány-egyetemen egy szép régi szokást elevenítettek föl a múlt szombaton, f. október hó 12-én. Királyi kitüntetés mellett, vagy mint hagyományos deák szóval mondani szokták: sub auspiciis Regis avattak doktorrá három olyan végzett fiatal embert, a kik egész közép- és főiskolai pályafutásuk alatt mindig kitünő eredménynyel tanúltak, pályatársaik közt mindig a legkitünőbbek közé tartoztak, s végűl a doktori vizsgálatot is kitünő sikerrel tették le.
Sokáig szünetelt az egyetem ünnepies szokásai közt a királyi kitüntetés melletti doktorrá avatás, s több évtized múlva az okt. 12-iki fölavatás volt az első, mely sub auspiciis Regis történhetett. B. Eötvös Loránd vallás- és közoktatásügyi minisztersége alatt sikerűlt ez ügyben főleg Beöthy Zsolt akkori bölcsészetkari dékán buzgólkodása folytán a tárgyalásokat anynyira vinni, hogy az egyetem ezt a nagy hatású kedvezményt újra megnyerhette és Wlassics jelenlegi vallás- és közoktatásügyi miniszter kormányzása alatt immár gyakorlatba is vehette. A legutolsó ilyen doktorrá avatás 1838 júl. 21-én történt. Gr. Cziráky Jánost avatták föl nagy pompával, midőn a király képében b. Eötvös Ignácz tárnokmester szerepelt. A most történt doktorrá avatás alapjában a régi szokáshoz van szabva. Egyik nagyobb ujítás az volt, hogy itt a vallás- és közoktatásügyi miniszter jelent meg, mint a király képviselője s a királyi gyémántos gyűrűk átadója.
A szokottnál sokkal nagyobb ünnepélyt rendezett ez alkalomból az egyetem. Saját szűk helyiségeiből a magyar tud. akadémia nagy dísztermébe költözött át a fényes szertartás véghez vitelére. Oda sereglettek össze az ünnepély hivatalos szereplői: a király képében közreműködő vallás- és közoktatásügyi miniszter, az egyetem rektora és dékánjai, az egyetemi tanács és a fölavatandók, szám szerint hárman, úgymint a jogtudományi szakból Hegedűs Lóránt és Szladics Károly, a bölcseleti szakból pedig Papp Ferencz. ... Szladics Károly szintén kiváló fiatal ember. Képzettségét ő egészen itthon szerzette. Első nyilvános föllépése a fölavatás alkalmával tartott szaktudományi értekezésének szép előadása volt, melyben nyugodt bátorság és önérzetes biztosság nyilatkozott. ...
...Kováts dékán előadta, hogy Szladics Károly, a ki 1871 ben Duna Szerdahelyen és Hegedűs Lóránt, a ki 1872-ben Budapesten született, ugy gimnáziumi, mint egyetemi tanulmányait minden osztályban és évben kitüntetéssel végezte s mind a kettőnek doktori értekezését a kar egyhangúlag elfogadta. Ezek alapján ajánlotta őket a kar a királyi fölavatásra s a dékán reményét fejezte ki, hogy ez a fölavatás jótékony hatással lesz az ifjúság tudományos fejlődésére. Végül üdvözölte a jelölteket s fölszólította őket, hogy adják elő fölavatási beszédeiket. Erre Szladics Károly jogtudományi doktor mondta el beszédét, melyben "A vagyoni magánjog fölosztásának birálata" czimű értekezésének alapeszméit fejtegette. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. október 30.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page