Normál kép: 1895_Oldal_385_a.jpg   Méret: 770x1087 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1895_Oldal_385_a_nagykep.jpg   Méret: 1465x2070 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Az ezredéves kiállítás plakátja. - Gerster és Mirkovszky vázlata után.
Nyomatta az "Országgyűlési Értesitő" könyvnyomdája részvénytársaság Budapest

Ismertető szöveg: Az ezredéves kiállítás pályadij-nyertes plakátja.
Minden eddigi kiállítás nagy gondot fordított arra is, hogy a mindennapi, a megszokott formáktól eltérőleg művészi alkotású plakátokon hirdessék a kiállítást, mely mintegy vonzó meghívó gyanánt szolgáljon a látogató közönségnek.
Ily kiváló gondoskodás tárgya volt nálunk is a készülő kiállítás plakátja. Ennek következtében az ezredéves kiállítás igazgatóságának előterjesztésére a kereskedelmi miniszter felhívta Magyarország művészeit, hogy a kiállítás alkalmára mennél eredetibb s mennél magyarabb színezetű plakát-tervvel pályázzanak. A birálatot ezen pályázat fölött a kereskedelmi miniszter a képzőművészeti társulatra bizta. A felhívás folytán tizenegy pályamű érkezett be, melyek közül úgy egyszerűség, mint művészi szerkezet szempontjából a birálók a Gerster és Mirkovszky által benyújtott vázlatot itélték legsikerültebbnek, mely Árpád fejedelemmé való választását tünteti föl.
A pályadijat nyert vázlat sokszorosítására ezután a kiállítás igazgatósága a budapesti kőnyomdákat szólította fel pályázatra. E felhívás következtében a plakát elkészítésére pályáztak: a "Kosmos", Posner, Czettel és Deutsch és a Pesti nyomdai részvénytársaság együttesen egyrészt, másrészt pedig az Országgyűlési Értesítő kő- és könyvnyomda-részvénytársaság műintézete. A két pályázó közül az utóbbi nyomdának árai voltak az olcsóbbak.
Az igazgatóság, tekintettel az ügy fontosságára ismét fölhívta a két pályázót, hogy szeptember 15-éig mutassák be képességüket az iránt, hogy ilynemű munkálatnak, mely még Magyarországon eddig nem készült, meg is tudnak-e kellő módon felelni. A kitűzött időpontra a két pályázó nyomda bemutatta az általa készített, teljesen kinyomatott plakátok egy-egy példányát. Az igazgatóság, az egybehívott biráló bizottság által, melyben festőművészek, műtörténelmi szaktudósok és más szakértők vettek részt, szigorú birálat tárgyává tétette a pályázó plakátokat. Múlt hó 23-án megtörtént a döntés ez ügyben s a biráló bizottság az Országgyűlési Értesítő nyomdája által készített plakátot jelentette ki nyertesnek s a kivitelre érdemesnek.
A plakát rajza azt az eszmét akarja kifejezni, hogy az egyik Árpád-házi király ősének, Árpádnak tiszteletére szobrot emeltet, mely a hét vezér áttal Árpádnak fejedelemmé választatását s illetőleg pajzsra emelését tünteti fel. A századok folyamán az egykoron fényes érczszobrot nemes patina vonta be. A plasztikus szoborcsoport, melynek alakjai, ruházata és fegyverzete lehető történelmi hűséggel vannak ábrázolva, Árpád-kori műépítészeti talapzaton áll, melyen az 1896. évszám domborodik ki, és mely bár teljes épségben van, de az idők viharainak nyomai mégis meglátszanak rajta. A talapzat folytatásaképen balustrád vonul jobb felé, melynek főcsoportján Szent-István koronájának jelvényei láthatók, bal felől pedig a művészet, tudomány és mezőgazdaság jelképei.
Az emlékszobor távlatában a millenáris 1896. esztendőt a felkelő nap üdvözli és sugaraival bearanyozza a távolban látható ezredéves kiállítást.
Ez a kép a magyar chromolithografia sikerűlt terméke, tíz színben készült s úgy színpompa, mint az egyes részletek szerencsés elhelyezése tekintetében kellemesen hat. E plakátok kétféle nagyságban készülnek. Az egyik 94 cm. széles és 126 cm. magas; a másik 47 cm. széles és 63 cm. magas. A plakátok magyar, horvát, német, franczia, angol, olasz és román nyelvű szöveggel lesznek ellátva.
Remélhető, hogy ez első siker bátorításul fog szolgálni színes nyomásokkal foglalkozó kőnyomdáinknak arra, hogy a külföldről még mindig beözönlő szines nyomdai termékeket legalább részben kiszorítsák a hazai intézetek. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. október 6.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page