Normál kép: 1895_Oldal_028_d.jpg   Méret: 770x1182 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1895_Oldal_028_d_nagykep.jpg   Méret: 1155x1773 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Báró Radvánszky Béla, az új koronaőr.
Ellinger Ede fényképe után.

Ismertető szöveg: Báró Radvánszky Béla, az új koronaőr.
Fényes szertartással esküdött meg jan. 20-án a király és az országgyűlés jelenlétében báró Radvánszky Béla, a báróVay Miklós halála után megválasztott koronaőr, hogy a magyar szent koronát, a magyar politikai jogok e jelképét, a király és nemzet közös egyetértésének és bizodalmának e szilárd kapcsát, hűségesen meg fogja őrizni. ...
Radvánszky Béla báró nevét tudományos működése tette először ismertté a művelt közönség előtt. Szolgált ugyan a politikai pályán is; alig huszonhat éves korában, már Zólyommegyének egyik kerülete képviselőjévé választotta 1875-ben s választói e bizalmat 1878-ban és 1881-ben is megújították, aztán pedig ugyanazon megyének főispánja volt tiz esztendőn át (1882-1892-ig), de mégis inkább a történeti irodalommal való foglalkozása jutalmául tekinthetjük ez újabbi, legnagyobb kitüntetését. Oly téren működött, a mely a legparlagább volt történetírásunk mezején, s oly ismeretekkel gazdagította e tudományt, a melyeknek becsét csak újabban tudjuk igazán méltányolni. ...
A radványi és sajó-kazai Radvánszky család egyike hazánk legtörzsökösebb magyar családainak, a mely a nemzet érdekeinek s a protestáns vallás szabadságának védelmét századokon keresztül főfeladatának tekinté. ...a Radvánszky család egyenes ágon származik le egészen napjainkig s folyvást ott találjuk tagjait a politikai főméltságok viselői között.
Az új koronaőr 1849 márczius l-én született Sajó-Kazán. Apja Radvánszky Albert, anyja bárczai Bárczy Karolin volt. A szülőket hét gyermekkel áldotta meg az Isten, a kik közül nagyobb szerepet csak Géza és Béla vittek. Emez a budapesti református főiskolában végezte tanulmányait, a hol a történelmet Thaly Kálmán lelkes előadásai még inkább megkedveltették vele. Tanulmányai befejeztével nagyobb külföldi utakat téve, Sajó-Kazán, ősi birtokán és szülőhelyén települt meg s idejének nagyirészét tudományos foglalkozással, tanulmányozással tölté. ...
Radvánszky Béla korán kezdte ugyan történetírói működését, de kitüntetés még sem ezen a réven érte először. Mint aranykulcsos híve a királynak, az 1875. október 3-án Eisenerzben (Stiria) kelt oklevél értelmében ő és bátyja megkapták a magyar bárói méltóságot, a mi e régi, ős nemesi család érdemeinek is kitüntetéséül vehető.
A sors kedvezése magánéletében sem maradt el. 1885 ápril 18-ikán lépett házasságra Tisza Paulával, Tisza Kálmán leányával, a kivel boldog családi életet él. A szerető hitves és két kedves gyermek ragaszkodása mintegy bearanyozza családi életét s új kedvet önt a tudós főúrba, hogy annál több kitartással éljen hivatásának. A sajó-kazai kastélyban minden a kitűnő vadászra, a kiváló történettudósra, a boldog férjre és családapára mutat. Különösen nagybecsű a könyv- és levéltár, a melyeket jobbadán maga Radvánszky gyűjtött és rendezett; az oklevelek közül ő maga számosat másolt s tett közzé említett kiadványaiban, a melyeknek kiegészítésén és folytatásán most is dolgozik.
Hiszszük, hogy az új méltóság, mely a legnagyobb kitüntetések egyike, nem teszi őt hűtlenné a magyar történettudományhoz, amelynek érdekét mindig szivén hordozta. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. január 27.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page