Normál kép: 1895_Oldal_024_b.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: 1895_Oldal_024_b_nagykep.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Földváry Mihály.
Erdélyi fényképe után.

Ismertető szöveg: Földváry Mihály.
1824-1895.
Az újév második hete érzékeny gyászt hozott Pestmegyére. Egy hosszas és súlyos betegség sírba dönté az ország első megyéjének köztiszteletben álló alispánját, Földváry Mihályt, ki 71 éves kora mellett is lankadatlan tevékenységgel s mindenre kiterjedő gondossággal igazgatta az ország egyik legnagyobb megyéjét.
Bernátfalvi és földvári Földváry Mihály régi nemes család ivadéka volt. 1824-ben született Tasson, Pestmegyében, melynek közéletében már elődei is régóta előkelő szerepet vittek. Jogi tudományokat végezvén, ügyvédi oklevelet nyert 1846-ban s azonnal a megye szolgálatába lépett, hol csakhamar szolgabiróvá lett s jeles képzettségével és kiváló személyes tulajdonaival nagy népszerűségre emelkedett. Részt vett a függetlenségi harczokban mint egy nemzetőrcsapat parancsnoka. A világosi fegyverletétel után egy ideig gazdálkodott, majd 1861-ben főszolgabíróvá választatott, de az idők roszra fordultával lemondott. Az 1867-i kiegyezéskor ismét főszolgabíróvá lett a solti felső járásban. 1872-ben a keczeli kerület képviselőjévé választotta balközépi programmal; ugyanitt kapott mandátumot 1875-ben is, mikor a fúzió alkalmából a szabadelvű párthoz csatlakozott; a vám- és kereskedelmi szerződés tárgyalásakor azonban mintegy 60-ad magával kivált e pártból s a "független szabadelvű párt" megalakításakor ennek elnöke lett. 1878-ban Pestmegye által alispánná választatván, a megye élére állott, hol aztán ismételt megválasztatásuk alapján haláláig megmaradt. Alispáni föladatait mindvégig nagy avatottsággal, lelkiismeretességgel és pontossággal teljesítette. Irodalmilag is gyakran fölszólalt, czikkekben és röpiratokban, melyekben főleg közigazgatási és politikai nézeteket fejtegetett. Élénk figyelemmel kisérte a közművelődési, hazafias és jótékonysági mozgalmakat, melyekben tevékeny részt is vett. A közpályán szerzett érdemeit Ő Felsége is méltányolta s a vaskorona-rend 3-ad osztályú keresztjével tüntette ki. Földváry nagyon érdeklődött ágost. ev. felekezete egyházi ügyei iránt is. Felügyelője volt a pestmegyei esperességnek s elnöke az egyetemes gyámintézetnek. Halálát nagy és népes család gyászolja özvegyével együtt, kivel 47 évig élt boldog házasságban. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. január 19.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page