Normál kép:    Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: A Kovachichcsal kötött szerződés záradéka

Ismertető szöveg: "Az 1797. év közeledtével Széchényi elérkezettnek látta az időt arra, hogy a maga részéről is véglegesítse a kéziratok megvásárlását és aláírta a szerződést, a mely egyebekben megegyezett a Kovachich által aláirottal, csak azt toldotta még hozzá, hogy Kovachich minden esetleges zavar elkerülése czéljából tartozik a részére jövőben megvásárlandó tárgyakat haladéktalanul elküldeni, ha pedig erre egy héten belül nem lenne alkalma, legalább annyit tudatni vele néhány sorban, hogy ezt és ezt megvette, hogy ekként ő bármikor kimutathassa jogigényét minden tárgyra vonatkozólag.[327] Ezt azután deczember 30-án azzal a felhívással küldötte meg Kovachichnak, nyilatkozzék, mikor akarja átvenni az 1000 forintot. Egyszersmind pedig értesítette őt, hogy a mint egy-egy szállítmány kezeibe érkezik a könyvekből és kéziratokból, ő haladék nélkül meg fogja neki küldeni az átvételi elismervényt, Már most is megtette volna ezt, de küldeményében több tisztán Ausztriát érdeklő dolog volt, ezeket pedig ő nem akarja megtartani, mert nem egyezik meg az ő czéljával, és nem akarja azt a kis helyet, a hol a könyvtár megszorul, ezekkel lefoglalni. Ilyeneket tehát ne küldjön többé. Az apró nyomtatványok nagy részben megvannak az ő gyűjteményében is, ennélfogva azokat a duplumok közé tette. Ezeknek a jegyzékét is mielőbb el fogja küldeni. Bárcsak az ezek elárusításából befolyó pénzen meg lehetne venni a Budai Krónikát vagy Túróczynak augsburgi kiadását! "Nagyon kérem" - úgymond - "ne engedje, hogy ez a dolog engem még továbbra is oly kegyetlenül izgasson, hanem vegye meg bármi áron Jankovicstól; mert ezt éppen annyira szeretném magaménak mondani, mint Uraságod némely olyan oklevelet, a melynek hiányát érzi, és a melynek értékét egyedül képes megítélni. Szerezze meg számomra ezeket, hogy a magyar könyvtár naponkénti gazdagítására irányuló buzgalom az új évben se aludjék ki szivemből, sőt inkább még inkább növekedjék."
Kovachich azonban nem volt megelégedve a gróf által kiállított szerződéssel. Attól tartott, hogy egyik-másik kifejezést esetleg az ő hátrányára lehet majd magyarázni, s ezt meg is írta a grófnak.".
(Forrás: http://mek.oszk.hu/05400/05481/html/03.htm#301)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page